Gara affidamento raccolta RSU

Gara affidamento raccolta RSU